مدیران اسبق استان مدیران اسبق استان

مدیران شعب استان مازندران از زمان تاسیس تا به حال

 

1- سالهای 75-72 آقای مصطفوی ( بازنشسته )

2- سالهای 76-75 آقای حسنی ( بازنشسته )

3- سالهای 78-76 آقای نصر ( بازنشسته )

4- سالهای 82-78 آقای غلامرضا خدابخش سربندی (بازنشسته)

5-سالهای82-84آقای خلیل مظفری(بازنشسته)

6- سالهای 88-84 آقای نصرالله سالار ( بازنشسته )

7- از88/4الی 92/5آقای  حمیدرضا رحیمی نژاد(بازنشسته)

8-از  92/5الی 94/5آقای مهدی بلوچی

9-از20مرداد94تاکنون آقای مصطفی تقوی