مدیریت مازندران صدرنشین مدیریتهای کشور در بخش جذب منابع و تنها مدیریت کشور درکاهش مطالبات عقود مبادله ای

مدیریت مازندران صدرنشین مدیریتهای کشور در بخش جذب منابع و تنها مدیریت کشور درکاهش مطالبات عقود مبادله ای

مهدی بلوچی مدیر شعب مازندران درجمع رؤسا ی دوایر وکارشناسان مدیریت اظهار نمود :

با توکل بر خدا و تدبیر و برنامه ریزی و تلاش کلیه کارکنان صف و ستاد تا پایان آذر ماه سال جاری ، 18 درصد از کل منابع جذب شده(رقمی بالغ بر3860میلیارد ریال) در شبکه بانکی استان توسط بانک مسکن صورت گرفت و سهم از بازار منابع از 9/6 درصد در پایان سال 92 به 49/8 درصد درپایان آذرماه 93رسید .

بلوچی در ادامه خاطر نشان کرد:بانک مسکن با41هزار میلیارد ریال رتبه اول مصارف استان راداراست که نسبت مصارف به منابع مدیریت طی سال جاری با114واحد کاهش از عدد 445 به عدد331تقلیل یافت که این عدد بیشترین میزان در بین بانکهای استان می باشد.

ایشان در ادامه با بیان اینکه متوسط نرخ ریسک بانکهای استان 11درصد بوده درحالیکه بانک مسکن با نرخ ریسک 8/1درصد کمترین میزان را دربین بانکهای استان داراست خاطر نشان کرد:مطالبات غیر جاری مدیریت طی 9ماهه سالجاری با کاهش15میلیاردریالی (06/2درصدی) مواجه بوده است که در این خصوص عقود مبادله ای مدیریت با کاهش 23میلیارد ریالی(5/4درصدی)رشد منفی را اختیار کردو ازاین حیث تنها مدیریتی است که مطالبات غیر جاری کلیه عقود و عقود مبادله ای آن،توامان منفی وکاهشی است.

بلوچی در ادامه یاد آور شد: بانک مسکن در بین بانکهای عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران از حیث درصد سهم سرانه شعب6/6 درصد واز حیث درصد سهم سرانه پرسنل 7/6درصد بانکهای استان را دارا می باشد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30