فهرست اخبار فهرست اخبار

ارتقای 13 رتبه ای مدیریت مازندران و صدر نشینی آن در بین مدیریتهای شعب سراسر کشور

مهدی بلوچی مدیر شعب استان مازندران در جلسه ای به منظوربررسی روند جذب و ترکیب منابع اعلام نمود:

مدیریت مازندران توانست با 13 پله صعود نسبت به اول سال جایگاه خود را ارتقای دهد و صدر نشینی مدیریتهای شعب سراسر کشور را از لحاظ درصد رشد منابع اختیار نماید .

مدیر شعب استان به نقش کارکنان و همدلی و همکاری آنان برای دستیابی به اهداف مدیریت تاکید نمود و خاطرنشان کرد : روند بازاریابی و جذب منابع در استان نهادینه و و فرهنگ سازی شده است و99 درصداز شعب استان توانستند تا پایان شهریور سال جاری اهداف جذب منابع را محقق نمایند.

بلوچی در ادامه با تاکید بر جذب سپرده های ترجیحاً کم هزینه و ترکیب صحیح سپرده ها اظهار نمود : عملکرد کارکنان در صف و ستاد قابل تقدیر است و سعی نموده ایم با تخصیص پاداش بر مبنای عملکردومیزان تحقق اهداف قدردان بخشی از زحمات همکاران باشیم که دراین خصوص پاداش نقدی ، تشویقکتبی وتقدیر نامه ازمواردی بود که مورد لحاظ قرارگرفت.
مدیر شعب استان با بیان اینکه از لحاظ جذب منابع دارای رشد متوازن منابعبوده ایم ، افزود : انشایالله بتوانیم با یاری خداوند متعال و همکاری و همدلی بیشتر ستاد و صف ، در تحقق هرچه بیشتر اهداف بانک موفق عمل نماییم.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30