فهرست اخبار فهرست اخبار

یک رتبه ارتقا مدیریت شعب مازندران درسهم ازمنابع شبکه بانکی استان مازندران

مهدی بلوچی مدیر شعب مازندران درجمع رؤسا ومعاونین دوایرمدیریت عنوان نمود :

با برنامه ریزی و تلاش و کوشش همکاران صف و ستاد تا پایان شهریور ماه سال جاری ، 14 درصد از کل منابع جذب شده در شبکه بانکی استان توسط بانک مسکن صورت گرفت و سهم بازار منابع از 9/6 درصد در پایان سال 92 به 7/7 درصد درپایان شهریورماه رسید که با یک رتبه ارتقا توانست رتبه 6 رادر بخش سهم از منابع بین بانکهای استان کسب نماید.

بلوچی در ادامه خاطر نشان کرد: نسبت مصارف به کل منابع مدیریت مازندران از عدد 8/445 به عدد 2/371تقلیل یافت که متعاقباً سهم بازار مطالبات بانک در بین بانکهای عضو کمیسیون هماهنگکراست می بانکهای استان از عدد 8/3 درصد ابتدای سال به عدد 5/3 درصد تقلیل پیدا کرد .

شایان ذکراست بانک مسکن در بین بانکهای عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان از حیث سهم سرانه شعب وپرسنل رتبه سوم را دارا می باشد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30