فهرست اخبار فهرست اخبار

گزارش سرانه منابع ،مصارف ومطالبات مدیریت شعب مازندران در بین بانکهای استان

مصطفی تقوی معاون اجرایی مدیریت شعب استان مازندران درجمع پرسنل شعبه مرکزی بابل اظهار نمود:

مدیریت شعب مازندران در بین 8بانک مطرح و بزرگ استان تا تاریخ منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال جاری توانست در بخشهای سرانه منابع به شعب با رقم 184میلیارد ریال رتبه سوم،سرانه مطالبات به شعب با مبلغ 16میلیارد ریال رتبه هفتم و سرانه مصارف به شعب با مبلغ 760میلیارد ریال رتبه اول را کسب نماید و همچنین این مدیریت توانست در بخش سرانه منابع ،مصارف ومطالبات استان به تعداد پرسنل در بین بانکهای مزبور به ترتیب رتبه سوم بامبلغ 18میلیارد ریال،رتبه هفتم با مبلغ 5/1میلیارد ریال و رتبه اول با مبلغ 73میلیارد ریال را به خود اختصاص دهد.

تقوی در ادامه افزود:همه اینها در شرایطی محقق شد که مدیریت مازندران دارای کمترین تعداد پرسنل و شعبه نسبت به 8بانک مطرح استان بوده که این خود نشان از تلاش و همت جمعی کلیه کارکنان در ستاد مدیریت وشعب بوده است.

آخرین بروزرسانی 1394/5/5