فهرست اخبار فهرست اخبار

رتبه اول وصولیهای اقساط تسهیلات روستایی طرح مهربه مدیریت مازندران تعلق گرفت

مصطفی تقوی معاون اجرایی مدیریت شعب استان در جلسه وصول مطالبات مدیریت اعلام نمود :
مدیریت مازندران توانست با وصول اقساط بالغ بر 792 میلیارد ریال که 2/15 درصد از وصولیهای اقساط تسهیلات فروش اقساطی مسکن روستایی سراسر کشور از ابتدای اجرای طرح تا تاریخ منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال جاری بوده و در این راستا رتبه اوّل وصولیهای اقساط تسهیلات روستایی طرح مهر در بین مدیریتهای سراسر کشور به مدیریت مازندران تعلّق گرفت که این وصولیها مشتمل بر اصل و سود اقساط می باشد
آخرین بروزرسانی 1394/5/5