فهرست اخبار فهرست اخبار

بانک مسکن میزان تسهیلات پرداختی خود به زوجین جوان را افزایش داد

با موافقت شورای پول و اعتبار، تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی افزایش یافت.
مصطفی تقوی مدیر شعب استان مازندران خاطرنشان کرد: براساس موافقت شورای پول و اعتبار ، پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از 80 ، 60 و 40 میلیون تومان به ترتیب160میلیون تومان در شهر تهران ، 120 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر و 80 میلیون تومان در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک افزایش یافت.
تقوی افزود: زوجین به طور یکسان می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند،به طوری که به هریک از آنها در شهرتهران،مراکز استان ها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری به ترتیب تا حداکثر 80، 60 و 40 میلیون تومان تعلق می گیرد.
مدیر شعب استان مازندران خاطر نشان کرد:در جلسه شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن از 60 ، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب 100 میلیون‌تومان در شهر تهران ، 80 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر و60 میلیو تومان در سایر مناطق شهری بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
در این تسهیلات نیز هریک از زوجین در شهرتهران،مراکز استان ها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری می توانند به ترتیب تا حداکثر 50، 40 و 30 میلیون تومان دریافت نمایند.
درادامه مصطفی تقوی مدیر شعب استان مازندران اظهارنمود: همچنین با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان بانک مسکن که طی سال های 79، 80 و 81 افتتاح شده است؛به میزان 100 درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلام شده بانک مرکزی(600میلیون ریال درتهران، 500میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت و 400میلیون ریال در سایر شهرها) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای این طرح با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک فراهم شد.
مدیر شعب استان مازندران افزود: شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن درخصوص پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک نیزموافقت نمود.
آخرین بروزرسانی 1395/7/5