فهرست اخبار فهرست اخبار

جذب 11درصد از کل منابع شبکه بانکی استان توسط بانک مسکن مازندران

« 11 درصد ازکل منابع جذب شده در شبکه بانکی عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان مازندران توسط بانک مسکن صورت پذیرفت »

رامین ذبیحی معاون مالی وفناوری مدیریت مازندران اظهار نمود : با  برنامه ریزی و تلاش و کوشش همکاران صف و ستاد تا پایان سال 95 ،با جذب رقمی بالغ بر 3629میلیارد ریال(رتبه سوم مبلغ جذب)11 درصد از کل منابع جذب شده در شبکه بانکی عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان توسط بانک مسکن صورت گرفت و سهم بازار منابع از 7/9 درصد در پایان سال 94 به 9/9درصد درپایان سال95 رسید که باعث حفظ رتبه از لحاظ مانده منابع (رتبه 4)در بین بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای گردید.

ذبیحی در ادامه خاطر نشان کرد:بانک مسکن مازندران در بین بانکهای عضو کمسیون هماهنگی بانکهای استان از حیث سهم سرانه منابع به شعب وپرسنل به ترتیب رتبه اول ودوم را  دارا می باشد.

آخرین بروزرسانی 1396/2/30