پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

1- در سال 1371 سرپرستی استانهای مازندران ، گلستان و سمنان به مرکزیت ساری شامل 26 شعبه در شمال کشور افتتاح گردید .

2- در سال 1380 حوزه های استان گلستان به مرکزیت گرگان با 13 شعبه و استان سمنان با 11 شعبه تاسیس گردید .

3- در سال 1381 حوزه های گلستان و سمنان از سرپرستی مازندران جدا و به عنوان سرپرستی مستقل آغاز به کار نمودند .

4- در حال حاضر مدیریت شعب استان مازندران با 53 شعبه  در سطح استان به فعالیت خود در زمینه ارایه خدمات بانکی ادامه می دهد .

 تعداد شعب استان بر حسب درجات

 

ردیف

شعبه

تعداد

 

1 ممتاز 2  

2

درجه یک

2

 

3

درجه دو

18

 

4

درجه سه

15

 

5

درجه چهار

15

 

6

درجه پنج

1