جدول سپرده گذاری سال ۱۳۹8 جدول سپرده گذاری سال ۱۳۹8

برای افرادی که در سال 1398 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

500.000

540.000

580.000

620.000

660.000

 
 

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

700.000

740.000

780.000

820.000

860.000

 
 

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

900.000

940.000

980.000

1.020.000

1.060.000

   

• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال 1398 به ترتیب :
در پایان سال پانزدهم بالغ بر 2.500میلیون ریال،2.100 میلیون ریال ،1.840 میلیون ریال 
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 1.600 میلیون ریال،1.200میلیون ریال،940 میلیون ریال 
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 1.500میلیون ریال،1.100میلیون ریال،840میلیون ریال تعیین شده است.
 
• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .
•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.
• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.
•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمایید.)
• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، شیراز و کرمانشاه
 
توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.
 
 برای افتتاح کنندگان حساب در سال  98، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :
8/97 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
6/58 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
5/02 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها
 
* * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل1.500میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب8/97 برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی
4.485.000 ریال است (4.485.000=8/97×500.000)
 
مبلغ تسهیلات: 1/500/000/000 ریال
سال واریز سالیانه واریز ماهیانه
1 29/139/271 ریال 4/482/965 ریال
2 56/126/718 ریال 4/841/602 ریال
3 60/430/365 ریال 5/200/239 ریال
4 64/734/011 ریال 5/558/876 ریال
5 69/037/657 ریال 5/917/513 ریال
وایز یکجا: 150/000/000 ریال
تاریخ ویرایش1398/6/30- 18:8