مدیریت شعب اردبیل مدیریت شعب اردبیل

مدیر شعب استان اردبیل
آدرس پستی : اردبیل مابین میدان بسیج و میدان ارتش -جنب اداره تبلیغات اسلامی
تلفن : 045-33733289
نمابر :
مدیریت شعب استان اردبیل - معاون
آدرس پستی : اردبیل مابین میدان بسیج و میدان ارتش -جنب اداره تبلیغات اسلامی
تلفن : 045-33733264
نمابر : 045-33733265