بانک رهنی ایران بانک رهنی ایران

در ۲۵ دیماه سال ۱۳۱۷ بانک رهنی با مشارکت وزارت دارایی وقت و بانک ملی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال بعنوان بانکی تخصصی در امر مسکن و ساختمان تاسیس و از آغاز سال ۱۳۱۸ رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. موضوع فعالیت بانک رهنی را‌ موضوعات بانکی مرتبط با امر مسکن تشکیل می داد. پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول با هدف خرید، ‌احداث، تکمیل، ‌تعمیر و اعطای اعتبار به شرکت های ساختمانی بخش عمده فعالیت بانک را در بر می گرفت. بانک از همان بدو تاسیس اعطای وام های ساختمانی را مشروط به ارایه نقشه مصوبه شهرداری نمود و در هر فرصتی بوسیله مهندسین خود صاحبان ساختمان را در امور ساختمانی ارشاد می نمود و در نتیجه خانه هایی که با کمک مالی بانک رهنی ایران برپا می گردید خانه هایی محکم و مجهز بود. ‌

بانک رهنی در راستای توسعه فعالیت های خود از سال ۱۳۲۳ مبادرت به امر خانه سازی نمود. این بانک از همان ابتدای تاسیس خود نظرات متنوع و جامعی برای تامین مسکن تهیه دیده بود که پرداخت وام فقط یکی از ضروری ترین آنها به حساب می آمد ولی بلافاصله پس از آنکه امور جاری بانک به گردش درآمد و سازمان های آن تشکیل و تکمیل شد دست به یک سلسله اقدامات عمرانی وسیعی زد که برای نمونه می توان به طرح های ذیل اشاره نمود:
 
 •  ساختمان های چهارصد دستگاه برای استفاده کارمندان کم درآمد دولت (۱۳۲۵-۱۳۲۳)
 •  ساختمان های کوی کارگران اصفهان برای استفاده کارگران (۱۳۳۷-۱۳۳۵)
 •  مرکز تعلیمات حرفه ای کارگران برای تعلیم کارگران مقیم تهران (۱۳۳۸-۱۳۳۶)
 •  بلوک های نازی آباد برای پاسبانان شهربانی (۱۳۳۷)
 • کوی کن برای استفاده کارکنان دولت (۱۳۳۹)
 •  هزارخانه نازی آباد برای استفاده سیل زدگان جنوب شهر تهران (۱۳۴۰)
 • کوی فرح برای سکونت کارکنان عالی رتبه تهران (۱۳۴۲)
 • تاسیسات ورزشی نازی آباد (۱۳۴۹)
 •  آپارتمان سازی در زمین های موقوفه (۱۳۵۱)
 •  آپارتمان های همدان (۱۳۵۴)
 •  تک واحدی بندر عباس (۱۳۵۴)
 •  تک واحدی بوشهر(۱۳۵۴)
 •  آپارتمان های آپادانا (۱۳۵۰)
 •  آپارتمان های تبریز (۱۳۵۰)
 •  آپارتمان های شهربانی برای شهربانی کل کشور در تهران (۱۳۵۰)
 •  آپارتمان های گارد، برای استفاده گارد شاهنشاهی در تهران (۱۳۵۶)
 •  تک واحدی شاهین شهر اصفهان (۱۳۵۶)
 •  و ....

از دیگر طرح های عمرانی این بانک می توان به اعطای اعتبار به طرحهای آپارتمان سازی سازمان مسکن، طرح آپارتمان سازی در شمال غرب تهران سازمان مسکن و در اختیار گذاشتن رایگان زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره نمود.

« در تاریخ فعالیت های بانک رهنی ایران دو مقطع به خوبی قابل تشخیص است، یکی اواخر دهه ۳۰ که از سال ۱۳۳۷ با تاسیس صندوق پس انداز مسکن تحولی در سپرده ها و وامهای بانک بوجود آورد و دیگری از اوایل دهه ۵۰ که با افزایش درآمد نفت و تحولات ناشی از آن ، سطح فعالیت ها به نحو مشهودی ارتقای یافت.

ویژگی های بانک رهنی ایران بعنوان یک بانک تخصصی در رابطه با تحول اقتصادی جامعه از این قرار بوده است:
الف) پیرو تحولات اقتصادی – اجتماعی که صورت می پذیرفت نیاز به وجود مؤسسات مالی تخصصی بصورت امری ضروری درآمد. لذا با تاسیس بانک این امکان فراهم گردیدکه هماهنگ با رشد و گسترش شهرنشینی بخش قابل توجهی از افراد جامعه قادر شوندکه نیاز مالی جهت تامین مسکن را ازطریق آن مرتفع نمایند. به نحوی که طی مدت سی سال اول فعالیت بانک حدود پانصد هزار خانوار ایرانی درحدود۲۳ میلیارد ریال وام از بانک دریافت نمودند. درمقایسه با تعداد خانوارهای شهرنشین طبق سرشماری سال ۱۳۴۵ می توان گفت که بیش از یک چهارم خانوارها از تسهیلات بانک استفاده نمودند و در مقایسه با تعداد واحدهای مسکونی مناطق شهری نیز نشان می دهدکه یک سوم واحدهای مزبور با استفاده ازتسهیلات بانک احداث ، خریداری و یا تعمیر شده اند.

ب) در سال ۱۳۲۵باشروع پرداخت وام به منظور تولید مصالح ساختمانی گرایش بانک به این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم آغازشد. مساعدت به صنایع ساختمانی نه تنها از طریق اعطای وام به تولیدکنندگان صورت پذیرفت، بلکه با احداث کارخانه های تولیدی، ‌از قبیل آجر ماشینی فیروزآباد،‌حرکت تازه ای را ایجاد نمود.

ج) با احداث خانه های ارزان قیمت درمنطقه چهارصددستگاه تهران درسال ۱۳۲۵خانه سازی توسط بانک نیز شروع گردید. طرحهای خانه سازی توسط بانک هریک از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده اندکه سعی دراحداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشارکم درآمد از مشخصه های بارز آنهاست. احداث واحدهای مسکونی توسط بانک بعداً از وسعت وگستردگی فراوانی برخوردارگردید تا جاییکه اثرات آن در اغلب شهرهای کشور بخوبی مشهود است که می توان از اجرای طرح شهرک آپادانا در غرب تهران بعنوان وسیع ترین طرح ساختمانی سخن به میان آورد.

د) گرایش مردم به تودیع سپرده نزد بانک به منظور استفاده از وام باسپرده ازسال ۱۳۳۷ با تاسیس صندوق پس انداز مسکن آغاز شد. آیین نامه اجرایی این صندوق طی مدت فعالیت خود تا مقطع انقلاب هفت بارمورد تجدید نظر قرارگرفت و از سال ۱۳۵۱آهنگ رشد مانده آن شتاب بیشتری به خود گرفت.

تشویق مردم به استفاده از تسهیلات با سپرده باعث گردیدکه نه تنها از یک سو سپرده های بانک رشد چشمگیری داشته باشد، بلکه برای صاحبان حساب این مزیت را با خود به همراه داشت که با تجمیع منابع مالی خود در یک حساب از امکانات خود به خوبی مطلع گشته و براساس آن از مزایای بیشتر و بهتری برخوردار شوند.»
تاریخ ویرایش1399/6/13- 8:11