تازه های اخبار تازه های اخبار

با هدف ديدار از همكاران و ايجاد انگيزه مضاعف خدمت رساني، جعفر آقا ملایی عضو هیئت مدیره بانک با همراهی مدیران ارشد، بصورت همزمان و در سه منطقه جداگانه، از برخی شعب شهرستان آمل،ساری وقائمشهر و فریدونکنار و محمود آباد بازدید نمودند .
[]